Рила Солюшънс: ERP решения на базата на Oracle E-Business Suite
ERP решения на базата на Oracle E-Business Suite

РЕШЕНИЯ  »  Oracle ERP | Microsoft ERP | Транспорт и логистика | Мобилни | Бизнес сектори

ERP решения на базата на Oracle E-Business Suite

Рила Солюшънс внедрява информационни системи за интегрирано управление на бизнеса на базата на пакета Oracle E-Business Suite версии от 11i до R12. Изгражданите системи са локализирани на български и са съобразени с българското данъчно законодателство (вкл. изработване дневници за ДДС, ИНТРАСТАТ, отчет за приходите и разходите, отчет за амортизациите, справки за НОИ и НАП и други).

При реализирането на проекти за изграждане на интегрирани управленски решения Рила Солюшънс предоставя цялостно обслужване по всички проектни етапи, използвайки най-добрите практики и утвърдени процеси, за да осигури стабилни резултати за клиента и спестяване на разходите по внедряването. Цялостното обслужване включва консултиране, лицензиране, внедряване, миграция на данни, разработване на специфични допълнения (доработки), интеграция с корпоративни приложения, оптимизация на настройките, тестване, експлоатационна поддръжка, преминаване към нови версии, обучение.

Oracle E-Business Suite е интегриран пакет от модулни уеб-базирани бизнес приложения за цялостно управление на стопански организации – управление на корпоративните ресурси (ERP), управление на веригата за доставки (SCM) и управление на отношенията с клиентите (CRM). С помощта на бизнес приложенията от пакета се автоматизират всички дейности в една фирма – от изграждане, планиране, снабдяване, производство, реализиране, обслужване, маркетинг, продажби, до управление на финансите, активите, проектите и човешките ресурси. Всички приложения използват единен модел на данните, което позволява консолодиране на информацията и единен поглед върху състоянието на фирмата (клиенти, доставчици, продукти и ресурси).


Приложенията от пакета използват обща архитектурна среда, проектирана да осигури интегритет, информационна защита, възможност за разширяване и развитие на бизнес процесите. При внедряване на цялостни решения има възможност за гъвкав избор на модули и функционалност, поетапно внедряване и надграждане с нови модули, което осигурява предпоставки за оптимизиране на инвестиционния разход (за придобиване, внедряване, обучение, поддръжка) и времето за внедряване, както и възможност за функционално мултиплициране в отделни фирми от един холдинг.

Интегрираните решения на базата на Oracle E-Business Suite позволяват повишаване ефективността на планирането и организирането на снабдяването, продажбите, съхранението и производството, чрез оптимизиране на ресурсите – хора, материални средства (суровини, материали, продукция), финанси, складова база и производствени мощности.


Официална страница на Oracle E-Business Suite >>


Модули от EBS, в които имаме изградени експертни познания


» Financials – Управление на финансите

» Contracts – Управление на договори

» Purchasing – Управление на доставките

» Inventory – Управление на складовото стопанство

» Order Management – Управление на клиентски поръчки

» Manufacturing – Управление на производството

» Maintenance Management – Техническо обслужване

» Marketing and Sales – Маркетинг и продажби

» Service – Сервизно обслужване

» Transportation Management – Управление на транспорта

» Projects – Управление на проекти

» Human Resources – Управление на човешките ресурси

» Business Intelligence

» Learning Management – Управление на обучението


Rila Solutions's Partners